Anasayfa
Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri
Eski Başkanlar
Personelimiz
Dağ Evleri
Haberler
Kardeş Şehirler
İrtibat


                  İlçenin tarihçesi ve Coğrafi Konumu

                                TARİHÇESI
             Kıbrıscık ilçesi'ne ait ilk bulgular M.S. 100. yıla kadar uzanmaktadır. İlçedeki eski yerle im yerlerinde yap lan incelemelerde, Belen de Roma  imparatorlar ndanMaximianus ( stanbul)(286-305)  d nemine ait ve Samra deni b lgede , Roma d nemi mparator B y k Konstantin'e (M.S. 307-337) ait oldu u belirlenen para sikkeleri bulunmu tur . l e evresinde pek ok Roma d nemi yerle im yerlerinin de oldu u tespit edilmi tir. Uludere'nin Belen K y mevkiindeki dik yama ta bulunan Kale n (Elli n ) ma aralar nda kayaya oyulmu nefli s val , mezar b lmesi ihtiva eden k k bir kaya apeli. ayr ca kayaya oyulmak suretiyle yap lm birinden di erine ge ilebilen 3-4 h creden olu an muhtemelen ke i odalar ve yine kayaya oyulmak suretiyle yap lm mezar odas  yer almaktad r. Bu ma aralarla ilgili bu bulgular Roma d nemine ait bir kaya manast r  oldu unu g stermektedir. Ayr ca, Belen K y ukur Mahallesi'nde birisi sarn l olmak zere iki adet su havuzlu (yalakl ) e me yer almaktad r. Duvarlar gayr muntazam kesme ta lardan yap lm olan e melerde kullan lan kire harc ve evredeki mezarlar n yap lar buran n Roma devrine ait oldu unu belgelemektedir.               Anadolu'nun kuzeybat s nda Karadeniz B lgesinin bat b l m nde yer alan K br sc k, Osmanl Beyli inin ilk devirlerinden itibaren Bitinya olarak bilinen Bolu ile birlikte Osmanl himayesine girmi tir. Osmanl Devletinin, Devlet y netiminin 19. Y zy l ba lar nda iyice bozulmu oldu u g r l r. Bu d nemde halk devlet y neticilerinden memnun de ildir. Yeniden olu turulan te kilatlanma ile Bolu Voyvodal kald r l p, yerine daha ge erli ve disiplinli bir y netim olan Mutasarr fl k kurulur. Bu s rada Bolu'nun 19 Voyvodal vard r ve bunlardan birisi de K br sc k Voyvodal d r. Bu d nemde K br sc k'da y netim halk taraf ndan se ilen ayanlarca yap l rd . Ayanlar n yetkileri ok geni ti. Ayanlar y netiminde 30-40 kadar k y bir araya
getirilirdi ve bir ayanl k olarak idare edilirdi. O s rada Bolu ve evresindeki ayanlar n ba l oldu u voyvodalar n idaresinin halka kar tutumlar n n ok sert oldu u, K br s k'ta ise bu duruma rastlan lmad g r lmektedir. yi bir y netim g steren ayanlar n uzun m ddet i ba nda kalarak halk y netmeye devam ettikleri ger ektir. Bug n bir ok k yde "Ayanlar" ad ile an lan s laleler vard r ki, o zaman n idarecilerinin soylar n n devamlar olan akrabalar d r. 1864-1908 Y llar aras nda K br sc k, Kastamonu iline ba l Bolu sanca n n bir buca durumundad r. 1908 Y l nda II. Me rutiyet ilan edilince, Bolu m stakil bir Mutasarr fl k oldu. 1334 Bolu Salnamesine g re K br s k' n Bolu'ya ba l bir bucak oldu u g r l r. 1946 Y l nda Seben il e olunca, K br s k Seben'in bir buca olmu tur. 1 Nisan 1958'de ise Bolu iline ba l bir il e olmu tur.

                                                        COĞRAFİ KONUMU

K br sc k, lkemizin Bat Karadeniz B lgesi'nde bulunan Bolu li'nin g neyinde yer alan bir il edir.
l e merkezi Bolu'dan 66 km. uzakta, K ro lu Da lar 'n n gerisinde iki nemli akarsu ile par alanmi bir plato
zerinde kurulmu tur. l e s nirlar 40 18'00" - 40 31'18" ku zey enlemleriyle 31 40'45" - 31 56' 21" do u boylamlar arasinda yer almaktadir. K br sc k, bat s nda Seben l esi, kuzeyinde Bolu li ve D rtdivan l esi, g ney ve g neyinde ise Ankara'n n Beypazar il esi ile kom udur. l enin deniz seviyesinden y ksekli i 1090 metredir. Y z l m ise 621 km dir. Y ksek bir plato olan K br sc k, sa lam bir zemine oturmu tur. Bolu ve D zce deprem st merkezleri alt ndad r. 1. derece deprem b lgesine giren bu alan Karadeniz sahillerine paralel olarak uzanan tektonik hatt n tesir sahas civar ndad r. 4. zamanda ba lam olan il enin kuzeyindeki K ro lu Da 'n n volkanik faaliyetleri nedeniyle zellikle il e merkezi ve kuzey taraflar volkanik kayalarla, siyah ve sert bazaltlardan meydana gelmi tir. Birinci derecede deprem b lgesinde yer alan il ede, u ana kadar b y k iddette olmamas na kar n, zaman zaman hafif iddette deprem faaliyetlerine rastlanm t r.
                                                                 İKLİMİ

K br sc k l esi, konum itibariyle Karadeniz B lgesinde yer almas na kar l k, Anadolu B lgesinin karasal iklimini ta r. Yaz ve sonbahar mevsiminde s k ya mur al r. Di er mevsimler kurak ge er. K lar so uk ve kuru, buna kar l k mevsimine g re karl ve so uktur.
                                             


 

 

Köylerimiz
Yaylalarımız
Turizm
Ulaşım-Harita
Kültür-Sanat
Tarihce-Coğrafi Yapı
Kaymakamlarımız
Köroğlu
İlçe Ekonomisi
Vefat Edenler
K br sc k Belediyesi Resmi Web Sitesidir